Rācijas.LV
Radiostaciju tirdzniecība un uzstādīšana

1. Garantijas remonts tiek veikts tikai pie preces iegādes dokumenta esamības.

2. Garantijas remonts tiks izpildīts Servis Centrā (Saldus, Jaunā 4a), bojātās preces nogādāšanu klients veic saviem spēkiem, vai arī sedz transporta izdevumus pēc saskaņota tarifa.

3. Garantija nav piemērojama, ja izstrādājuma norādītais veids vai sērijas numurs ir ticis mainīts, izdzēsts, noņemts vai nav salasāms.

4. Garantijas laikā konstatētie defekti tiek novērsti bez maksas.

5. Dotā garantija nekompensēs un nesegs regulāro apkopi un detaļu remontu, vai nomaiņu, kuru defekti radušies parasta nolietojuma rezultātā.

6. Klients ir tiesīgs pieprasīt iegādātās preces nomaiņu, ja:

• izstrādājums garantijas laikā ticis remontēts piecas reizes un vēl aizvien nedarbojas,

• remonts nav iespējams, ko apstiprina SC ar attiecīgu aktu.

7. Garantijas remonts netiek veikts, ja:

• precei ir mehāniski bojājumi, kas radušies kritiena vai sitiena rezultātā,

• bojājumu ir izraisījusi nepareiza lietošana, tai skaitā izstrādājuma lietošana neatbilstoši tā parastajam nolūkam, vai neatbilstoši norādījumiem par pareizu lietošanu un apkopi,

• remontu veikuši neautorizēti apkopes centri,

• defekts redies avārijas, zibens, ūdens, uguns ietekmē, ja tas nav noticis izplatītāja vainas dēļ,

• notikusi nepareiza ierīces transportēšana,

• defekti radušies sistēmā, kurā dotais izstrādājums iekļauts,

• defekts radies kukaiņu vai grauzēju darbības rezultātā,

• defekts radies izmantojot esošo aparatūru profesionāliem nolūkiem.

8. Izstrādājums netiek mainīts, ja zudis precei atbilstošs izskats.

9. Garantija neattiecas uz tādiem materiāliem kā baterijas un savienojuma vadi.

10. Izplatītājs nenes atbildību par cilvēkiem vai dzīvniekiem, kuri tieši vai netieši ir guvuši ievainojumus no esošās produkcijas, kā arī par īpašuma bojājumu, ja tas ir noticis nepareizas uzstādīšanas gadījumā, ja uzstādīšanu NAV veicis izplatītājfirmas darbinieks.